Det tragiska med ett protektionistiskt synsätt är att det i sig inte är fel att värna om lokala och nationella handelsvärden. Det är det förenklade och snäva synsättet på världen runtomkring som skapar problem. Ett synsätt där alla andras behov ignoreras, där varje eftergift ses som ett misslyckande och andra länder och människor endast ses som en källa till egen vinning.
Det är intressant att den enögda världsbilden får spridning och fäste just nu, nu när vi står inför den största omställningen i mänsklighetens historia. Vägen mot en hållbar framtid handlar till stor del om att börja se och värdera helheten istället för delarna, att vara villig att själv bidra för att få någonting tillbaka och att se och mäta framgång inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan också vilka värden som skapas för miljön och samhället runtomkring oss.

 

Ett holistist synsätt för hållbarhet
Det holistiska synsättet är inget nytt för oss på Sparbanken Nord. Vi har byggt vår affärsverksamhet och ekonomiska framgång på ett starkt värdeskapande samhällsengagemang sedan 1852. Som bank har vi alltid värnat om det lokala, alltid hållit våra kunder nära och sett till vår hemma-marknad. Men vi har också lyft blicken och sträckt ut en hand till vår omvärld. Helhetssyn samt förståelse för hur det lokala och globala påverkar och samverkar har varit extremt framgångsrikt för oss som bank. Bara de senaste sjutton åren har bankens affärsvolym femdubblats och banken har en god lönsamhet.

 

I samband med årsredovisningen 2017 lämnar vi för första gången en fristående hållbarhets- rapport för hur Sparbanken Nord konkret och framåtsyftande arbetar med hållbarhet. Hållbar-hetsrapporten redogör för hur vår verksamhet på många sätt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det finns dock betydligt fler dimensioner i begreppet hållbarhet och vi försöker ge en god helhetsbild över detta i rapporten.

 

Handling bättre än ord
Jag har en personlig övertygelse, nämligen att handling alltid är bättre än ord. Ska de 17 globala hållbarhetsmålen bli verklighet, så måste utmaningarna mötas av konkreta åtgärder. Ekonomiska, sociala och miljömässiga värden skapas inte ur tomma intet, av någon annan i ett avlägset globalt sammanhang. De skapas här, lokalt, av dig och mig. Vi kommer ingen vart och uppnår inga mål om vi sitter och väntar på att någon annan ska göra jobbet åt oss.
Vi har alla både ett ansvar och möjlighet att agera, att göra verklig skillnad. När det verkligen gäller måste det finnas engagemang, idéer, hjärta och hjärna. Det ska Sparbanken Nord också erbjuda, så gott vi kan, i både det lokala och globala perspektivet. Vi står starka som regionens egen bank. Vi skall fortsätta göra vårt bästa för att bygga hållbara värden och en bättre framtid för oss alla.

 

Piteå i februari 2018

Gunnar Eikeland