DEN GODA KONJUNKTUREN fortsatte under 2018 med en relativt positiv utveckling trots att en rad indikatorer försvagades. Risken för eskalerande handelskonflikter globalt samt osäkerheten runt Brexit ger anledning till oro. Hur detta kommer att påverka Sverige och Norrbotten som en internationell beroende region återstår att se.

RIKSBANKENS EXPANSIVA penningpolitik, med en negativ reporänta på -0,50%, bibehölls under året men förändrades efter årsskiftet 2018/2019 till -0,25%. Viss uppgång i marknadsräntor har därefter skett, men det är för tidigt att göra en bedömning om det är en långsiktig utveckling.

BANKENS EKONOMISKA UTVECKLING har under året varit positiv. Den inleddes med ikraftträdandet av det nya MiFiD II-regelverket som kort och gott innebär ökad transparens och bättre kundskydd för slutkunden. Vissa provisionsbaserade affärer fick avslutas, bland annat premiepensions-affären,vilket direkt minskade vår affärsvolym med ca 2,7 miljarder kronor.

DETTA TILL TROTS ÄR DET ÅTERIGEN tillfredsställande att uppvisa ett rekordresultat för 2018, bankens 167-åriga verksamhetsår. Rörelseresultatet slutade på 264,2 mkr och är en förbättring med 3,4 % jämfört med 2017. 

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG tacka medarbetare, styrelse och våra kunder för året som gått. Vi utvecklas starkt som bank och vi skall fortsätta göra vårt bästa för regionens gemensamma utveckling.

Gunnar Eikland
VD Sparbanken Nord