2019 VAR ETT år då turbulens på många plan kännetecknade året. Turbulens i världshandeln genom ständigt pågående marknadsmässiga stridsåtgärder mellan stormakterna USA och Kina. Turbulens också på europeisk plan, där arbetet med en Brexit pågick hela året och skapade en osäkerhet. Slutligen också en turbulens i bankmarknaden där problemen med arbetet rörande penningtvätt kom i absolut fokus. I epicentrumet för detta var Swedbank, vår samarbetspartner, som tyvärr fick en oerhört svår situation att hantera. Att arbeta mot penningtvätt är idag en central uppgift för banker. Det är också ett stort samhällsproblem som kräver samverkan mellan många aktörer för att penningtvätt skall kunna motverkas effektivt. Som en regional sparbank har vi en kundstruktur med våra lokala samhällen i fokus. Det betyder inte att vi inte har problem med penningtvätt. Vi står ödmjuka inför detta och vet att vi kontinuerligt måste utveckla vårt arbete för att känna oss tillräckligt säkra i kampen mot kriminalitet.

I SLUTET PÅ året kom beskedet från Riksbanken att de nu normaliserar reporäntan genom justering uppåt till 0 %. Viss uppgång i marknadsräntor har skett efter beslutet, men det är från låga nivåer. Marknadens bedömning av den långsiktiga ränteutvecklingen visar tro på en mycket låg och försiktig ränta under många år framöver. De korta marknadsräntorna för bolån är högre än de med längre bindningstid, vilket är ett tydligt tecken på detta.

BANKENS EKONOMISKA UTVECKLING har under året varit mycket positiv. Aktiemarknaden utvecklade sig väldigt starkt för våra kunder och det kombinerades med en rimlig ökning av såväl inlåning som utlåning. Sammantaget innebar detta att vår totala affärsvolym ökade med 7,4 %, motsvarande 3 661 mkr. Under 2019 upplevde vi en något mer försiktig fastighetsmarknad i regionen, men vi försvarar våra höga marknadsandelar väl trots hårdare konkurrens på bolånemarknaden. Utveckling av nya digitala lösningar fortsätter i högt tempo och blir allt mer ett starkt komplement till den personliga servicen som kännetecknar vår bank. Ett gott tecken var höstens kundundersökning där vi som enskild sparbank fick ett rekordhögt betyg från våra kunder. Starkt förtroende och god service kommer aldrig bli otidsenligt.

ÅTERIGEN ÄR DET därmed tillfredställande att uppvisa ett rekordresultat för 2019, bankens 168-åriga verksamhetsår. Rörelseresultatet slutade på 319,6 mkr och är en förbättring med 21 % jämfört med 2018. Trots väldigt låga räntor ser vi ett förstärkt räntenetto tillsammans med ett gynnsamt kreditförlustutfall som två viktiga skäl bakom siffrorna. Det finns även händelser av mer engångskaraktär som förstärkte utfallet i år. Med glädje kan vi då konstatera att vi får möjlighet att öka vår avsättning för allmännyttiga ändamål och bli ännu starkare i vårt agerande för att främja regionens utveckling.

AVSLUTNINGSVIS SÅ VILL jag tacka medarbetare, styrelse och våra kunder för året som gått. Som regional bank har vi sett betydelsen av att agera annorlunda. Sparbanksidéen firar 200 år i Sverige under 2020. På en krävande marknad har vi kunnat visa styrkan av denna idé i praktisk handling och resultat.


Gunnar Eikeland
VD, SPARBANKEN NORD